Drobečková navigace

Úvod > Obec > Symboly

Symboly

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce Přestavlky. Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenských pečetí panství Přestavlky s vyobrazením hraběcího erbu Auerspergů.

Z uvedeného vyplývá, že pro tvorbu znaku obce nemáme k dispozici vhodný sfragistický podklad v podobě historického obrazového obecního pečetního znamení, jehož figurální námět by mohl být uplatněn v novém (heraldickém) znaku obce.

Pro tvorbu nového (heraldického) znaku obce to znamená nutnost využití alternativního postupu výběru vhodných znakových figur.

Jinými slovy: Neukazuje-li se jako možné heraldizovat staré předheraldické obrazové znamení obce, znak obce lze vytvořit prostřednictvím kombinace znakových figur vyjadřujících relevantní motivy z historie a geografie obce, nebo představujících tzv. mluvící znamení obce – to znamená symbol vyjadřující svým označením název obce.

O které znakové figury může konkrétně jít?

 1. Mluvící znamení:
  O mluvícím znamení hovoříme v heraldice tehdy, odkazuje-li znaková figura na jméno nositele znaku. Mluvící znamení v obecním znaku může mít například stejný slovní základ se jménem obce, nebo může jít o figuru, která obecně symbolizuje název obce či vyjadřuje jeho skutečný původ. Mluvící znamení poukazuje na jméno obce buď přímo, nebo takříkajíc šifrovaně prostřednictvím heraldické metafory.
  V případě obce Přestavlky se přitom ukazuje jako možné vyjádřit název obce pomocí zajímavé starobylé heraldické figury vlčí udice, resp. háku vlčí udice. Jméno obce je totiž odvozeno od „přestavlků“ ve významu lidí, kteří přestali vlků, neboli upustili od pronásledování a lovu vlků.
  V Čechách existuje několik vsí téhož jména, které se zvykově vysvětluje v souvislosti s kolonizací dosud neobydlených území tak, že osadníci nejprve osídlený prostor zbavili vlků jakožto „hospodářských konkurentů“ a posléze s lovem přestali a začali rozvíjet tradiční zemědělskou produkci.

 2. Figury připomínající skutečnost, že Přestavlky byly v minulosti střediskem stejnojmenného panství s vlastní tvrzí a posléze zámkem:
  Jedná se především o figuru zubří hlavy (v počtu jedné či dvou) odvozenou z erbů dvou významných majitelů panství, Talacků z Ještětic a Auerspergů.
  Talackové z Ještětic se do dějin vsi zapsali výstavbou renesanční tvrze v 16.století přestavěné posléze ve století následujícím na barokní zámek. Ve zlatém štítě erbu měli původně černou telecí hlavu s houžví v nozdrách, později označovanou jakohlavu zubří (která se v české heraldice rozpoznává od jiných tuřích hlav právě podle houžve v nozdrách).
  Auerspergové byli posledními majiteli panství před konstitucí obecního zřízení v polovině 19.století a jejich erb se objevuje na pečetích panství Přestavlky. Dominantní figurou původního erbu Auerspergů byl zubr s houžví v nozdrách, později označovaný jako tur.
  Rohy na zubří hlavě připomínají rovněž klenot erbu Matěje z Přestavlk, který se uvádí v Atlase erbů a pečetí Augusta Sedláčka v souvislosti se vsí Přestavlky v 15.století.
  Panství Přestavlky patřilo v minulosti postupně i řadě dalších rodin, avšak zařazovat do znaku obce další figury by nebylo - s ohledem na zásadu o jednoduchosti znakové kompozice - příliš vhodné. Lze však uvažovat o heroldském (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaném) figurálním motivu cimbuřového řezu - například v podobě cimbuřové hlavy (tj. vodorovného pruhu u horního okraje štítu) či cimbuřového dělení vodorovného nebo šikmého – jenž vyjádří existenci opevněného sídla obecně.

 3. Doplňkové figury odkazující na místní sakrální památky:
  Jako významově doplňkové figury lze do návrhu znaku zahrnout obecnou (tj. z reality odvozenou a heraldicky adekvátně stylizovanou) figuru lilie (nebo případně motiv lilie v podobě heroldské figury klínu zakončeného polovinou lilie) připomínající kapli sv.Anny a figuru dvojice propletených hexagramů neboli Davidových hvězd odkazujících na historickou existenci židovského osídlení v obci a drobné místní památky tohoto období.

Symboly obce Přestavlky

Více o vzniku znaku a vlajce obce v následujících dokumentech: